بخش جراحی عمومی

بخش جراحی شفاخانه ی افغان آریا از سال 1385 شروع فعالیت نموده طوریکه درین بخش متخصصین جراحی با تجارب و دانش 30 ساله، پیشرفته ترین عملیات جراحی عمومی را انجام می دهد.

درین بخش استندرد ترین نوع عملیات از قبیل عملیات سیستم هضمی، سیستم بولی تناسلی، علمیات صدری، عملیات طرق صفراوی، عملیات سیستم عصبی و ستون فقرات، عملیات ارتوپیدی، عملیات نسائی ولادی، عملیات گوش و گلو و غیره، با استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن طبی انجام مگیردد.

درین بخش متخصصین مجرب و دانشمند، مشغول خدمت اند که ذیلاً معرفی میگردند:

| | | Next → |